رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

فارگو

فارگو

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

فارگو Fargo (2014)

در حال پخش
8.9337.33KPG
Fargo
قسمت اخر فصل چهارم اضافه شد

در سال 2006، رهگذری به نام "لورنه مالوو" وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه "لستر نیگارد" را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارایزیرنویس چسبیدهو بصورتسافت سابمیباشند
الیسان تالمان در نقش مالی سالورسانالیسان تالمانمالی سالورسانبیلی باب ثورنتان در نقش لورن مالووبیلی باب ثورنتانلورن مالووکولین هنکس در نقش گاس گریملیکولین هنکسگاس گریملیمارتن فریمان در نقش لستر نایگردمارتن فریمانلستر نایگردراسل هارورد در نقش میستر رنچراسل هاروردمیستر رنچکرستن دانست در نقش پگی بلامکویستکرستن دانستپگی بلامکویستیوان مگرگر در نقش امیت استاسییوان مگرگرامیت استاسیپتریک ویلسان در نقش لو سالورسانپتریک ویلسانلو سالورسانکری کون در نقش گلوریا برگلکری کونگلوریا برگلجسی پلمانز در نقش اد بلامکویستجسی پلمانزاد بلامکویستمری یلیزابث وینستد در نقش نیکی اسوانگومری یلیزابث وینستدنیکی اسوانگودیوید ثیولیس در نقش وارگادیوید ثیولیسوارگاتد دنسان در نقش هنک لارسانتد دنسانهنک لارسانباکیم وودباین در نقش مایک میلیگانباکیم وودباینمایک میلیگانبرد من در نقش گیل کیچنبرد منگیل کیچنجین اسمارت در نقش فلوید گرهارتجین اسمارتفلوید گرهارتباب اودنکرک در نقش بیل آسولتباب اودنکرکبیل آسولتکیث کراداین در نقش لو سالورسانکیث کراداینلو سالورسانکریستین میلیوتی در نقش بتسی سالورسانکریستین میلیوتیبتسی سالورسانجوی کینگ در نقش گریتا گریملیجوی کینگگریتا گریملیزن ماکلارنن در نقش هنزی دنتزن ماکلارننهنزی دنتانگاس سمپسان در نقش بر گرهارتانگاس سمپسانبر گرهارتمایکل استولبارگ در نقش اسای فلتسمایکل استولبارگاسای فلتساندی یو در نقش میمواندی یومیموEm Haine در نقش نرین وندرسلایسEm HaineNoreen Vandersliceجفری داناوان در نقش داد گرهارتجفری داناوانداد گرهارتاولیویا سندووال در نقش وینی لوپزاولیویا سندووالوینی لوپزریچل کلر در نقش سیمون گرهارتریچل کلرسیمون گرهارتگریام ورچر در نقش نیثان برگلگریام ورچرنیثان برگلگوران باگدان در نقش یوری گرکاگوران باگدانیوری گرکاجاشوا کلوس در نقش چز نایگردجاشوا کلوسچز نایگردمارک فورورد در نقش دانی مشمانمارک فورورددانی مشمانگری ولنتاین در نقش دپیتی کنودسنگری ولنتایندپیتی کنودسنمایکل هوگان در نقش آتو گرهارتمایکل هوگانآتو گرهارتویلما پلی در نقش نیتیو امریکان هاوسکیپرویلما پلینیتیو امریکان هاوسکیپرجیمز بنان در نقش وویس اکترجیمز بنانوویس اکترشی ویگام در نقش مو دمیکشی ویگاممو دمیکادام گولدبرگ در نقش میستر نامبرزادام گولدبرگمیستر نامبرزگلن هاورتان در نقش دان چامفگلن هاورتاندان چامفبرد گرت در نقش جو بیولوبرد گرتجو بیولونیک آفرمان در نقش کارل ودرزنیک آفرمانکارل ودرزیلیزابث مارول در نقش کانستانس هکیلیزابث مارولکانستانس هککیر  دانل در نقش بن شمیتکیر دانلبن شمیتبری فلتمان در نقش والی سمنچکوبری فلتمانوالی سمنچکوریچل بلنچرد در نقش کیتی نایگردریچل بلنچردکیتی نایگردسوزان پارک در نقش لیندا پارکسوزان پارکلیندا پارکآلور پلت در نقش استاوروز میلوزآلور پلتاستاوروز میلوززینا لی در نقش مدلینزینا لیمدلینالان دابرسکیو در نقش چارلی گرهارتالان دابرسکیوچارلی گرهارتدن بیرن در نقش سانی گریردن بیرنسانی گریرتاد من در نقش وین کیچنتاد منوین کیچنکیت والش در نقش جینا هسکیت والشجینا هسهمیش لینکلیتر در نقش لرو دالردهمیش لینکلیترلرو دالردلیندا کش در نقش استلا استاسیلیندا کشاستلا استاسیمری ماکدنل در نقش روبی گولدفاربمری ماکدنلروبی گولدفاربجولی ان امری در نقش ایدا ثرمانجولی ان امریایدا ثرمانکیگان مایکل کی در نقش افبیای ایجنت پپرکیگان مایکل کیافبیای ایجنت پپرپیتر برایتمیر در نقش بن شمیتپیتر برایتمیربن شمیتجوردان پیل در نقش افبیای ایجنت باججوردان پیلافبیای ایجنت باجکیتلن مدرک در نقش گریس استاسیکیتلن مدرکگریس استاسیاسپنسر درور در نقش گوردو نایگرداسپنسر درورگوردو نایگردچنتال پران در نقش سیندیچنتال پرانسیندیاسکات هایلندز در نقش انیس استاسیاسکات هایلندزانیس استاسیمایک بردچیچ در نقش اسکیپ اسپرنگمایک بردچیچاسکیپ اسپرنگراین  نن در نقش ریکیراین ننریکیایوان شری در نقش اسکاتی پولوورایوان شریاسکاتی پولوورادام آرکین در نقش همیش بروکرادام آرکینهمیش بروکراتیکاس میچل در نقش میکی هساتیکاس میچلمیکی هسلیم گرین در نقش مو هسلیم گرینمو هسنیکو کوپانتسیس در نقش دنیسنیکو کوپانتسیسدنیساستیو بلفرد در نقش امیت اکتینگ دبلاستیو بلفردامیت اکتینگ دبلمگی سالیوان در نقش مامامگی سالیوانمامااریک کینلیساید در نقش باد جورگنلناریک کینلیسایدباد جورگنلنکیت کوربت در نقش گلوریا وادلکیت کوربتگلوریا وادلاسکوت مکنری در نقش موریس لفیاسکوت مکنریموریس لفیری وایز در نقش پول مارانیری وایزپول مارانیتری کینی در نقش چیف گیبسانتری کینیچیف گیبسانشون دویل در نقش ورن ثرمانشون دویلورن ثرماناستیون روت در نقش برت کنتاناستیون روتبرت کنتانبراین مارکینسان در نقش بروس گولدبراین مارکینسانبروس گولدهلنا متسان در نقش جما استالونهلنا متسانجما استالوندی کوالز در نقش گولمدی کوالزگولمکلی هولدن باشار در نقش پرل نایگردکلی هولدن باشارپرل نایگردکیرن کالکین در نقش رای گرهارتکیرن کالکینرای گرهارت
کانال تلگرام